Univezrita Pavla Jozefa Šafárika

MÚDROSŤ MINULOSTI – POZNATKY PRÍTOMNOSTI – VZDELANIE BUDÚCNOSTI

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefón: +421 55 62 226 08

E-mail: rektor@upjs.sk

www.upjs.sk

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA: http://e-prihlaska.upjs.sk

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi významné vzdelávacie inštitúcie poskytujúce komplexné vysokoškolské vzdelávanie vo vedných odboroch medicínskych, prírodovedných, humanitných, právnych, spoločenských a behaviorálnych. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch  - bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Na základe výsledkov poslednej komplexnej akreditácie z roku 2015 patrí k štyrom najlepším univerzitám na Slovensku. V hodnotení fakúlt VŠ 2015 Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) patria popredné priečky fakultám UPJŠ. Podľa rankingu univerzít URAP 205-2016 (University Ranking by Academic Perfomance) sa UPJŠ v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 2. mieste na Slovensku.


 

Lekárska fakulta

Trieda SNP 1, 040 11 Košice

www.medic.upjs.sk

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

OŠETROVATEĽSTVO, VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, FYZIOTERAPIA, VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, ZUBNÉ LEKÁRSTVO

 

Najstaršia fakulta univerzity, ktorej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký záujem študentov o štúdium všeobecného a zubného lekárstva, ako aj narastajúci počet zahraničných uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku. Takmer polovica štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach, ktoré umožňujú bezprostredný kontakt s pacientom a modernými liečebnými metódami. Absolventi sa môže uplatniť vo všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky. Pri svojej činnosti uplatňujú multidisciplinárny medicínsky prístup a riadia sa vedeckými základmi medicíny.

 


Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2, 041 54 Košice

www.science.upjs.sk

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

BIOLÓGIA, FYZIKA, GEOGRAFIA, CHÉMIA, INFORMATIKA, MATEMATIKA, VŠEOBECNÁ EKOLÓGIA

 

Fakulta patrí dlhodobo medzi popredné inštitúcie, čo sa odzrkadľuje v projektovej a grantovej úspešnosti ako aj v rôznych európskych hodnoteniach. V rámci Slovenska je jedným z pilierov výskumu a vzdelávania v prírodných vedách, matematike, informatike a vo výchove budúcich učiteľov. Odrazom toho je bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty, poskytovanie služieb verejnosti a spolupráca s praxou. Snahou fakulty je ďalšie skvalitňovanie pedagogickej práce a zlepšovanie materiálnych podmienok pre štúdium. Absolventi fakulty dokážu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti využiť svoje znalosti a nájsť široké uplatnenie v oblasti prírodovedných a príbuzných disciplín.

 


Právnická fakulta

Kováčska 26, 040 75 Košice

www.pravo.upjs.sk

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

PRÁVO

 

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej. Úsilie fakulty je nasmerované na vzdelávanie absolventov, ktorí počas celého štúdia získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých disciplín práva verejného a súkromného. Sú spôsobilí aplikovať získané teoretické poznatky v praxi a dokážu sa orientovať v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj v judikatúre súdov. Zameriavame sa aj na umožnenie študentom získať základné praktické skúsenosti už počas štúdia, a to predovšetkým prostredníctvom právnych kliník.

 


Fakulta verejnej správy

Popradská 66, 040 11 Košice

www.fvs.upjs.sk

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

VEREJNÁ SPRÁVA, EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA, VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA V STREDNEJ EURÓPE

 

Fakulta ponúka štúdium interdisciplinárneho charakteru poskytujúce najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Sústavne upevňuje a rozvíja akademickú excelentnosť a kvalitu vo všetkých oblastiach činnosti. Podporuje internacionalizáciu a globalizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít, upevňuje a rozvíja sieť vzťahov so zahraničnými partnermi a domácimi inštitúciami. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách.

 


Filozofická fakulta

Šrobárova 2, 040 59 Košice

www.ff.upjs.sk

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

APLIKOVANÁ ETIKA, ANGLICKÝ JAZYK PRE EURÓPSKE INŠTITÚCIE A EKONOMIKU (AJ SPOLU S NEMECKÝM, RESP. FRANCÚZSKYM JAZYKOM), BRITSKÉ A AMERICKÉ ŠTÚDIÁ, RODOVÉ ŠTÚDIÁ A KULTÚRA, FILOZOFIA, HISTÓRIA, PSYCHOLÓGIA, POLITOLÓGIA, SOCIÁLNA PRÁCA, LATINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, NEMECKÝ JAZYK A LITERATÚRA, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ 

 

Fakulta v náročnom vysokoškolskom prostredí získala rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb verejnosti. Odborná profilácia pedagógov pripravuje študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce. Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách a médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia.

 


 

UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ:

 

Ústav telesnej výchovy a športu

Umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného športu v rámci študijného programu „Šport a rekreácia“.  Študenti získajú odborné kompetencie vďaka interdisciplinárnemu charakteru štúdia v spoločenskovednom, športovo-rekreačnom, informačno-komunikačnom, manažérskom, jazykovom a kultúrno-umeleckom kontexte. Absolventi sú pripravení riadiť aktivity športu, rekreácie a voľného času a uplatniť sa v oblasti poskytovania športovo-rekreačných, zábavných, spoločenských, turistických službách.

 


Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica sa  podieľa na informačnom zabezpečení výučby a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov univerzity, vytvára podmienky pre podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnetné prostredie pre používateľov. Poskytuje absenčné výpožičné služby, prezenčné výpožičné služby, konzultačné a referenčné služby v študovniach, rešeršné služby a informačné služby z vlastných databáz a externých informačných zdrojov, medziknižničnú výpožičnú službu (vrátane medzinárodnej), reprografické a skenovacie služby  z knižničného fondu. Zároveň zabezpečuje evidenciu  publikačnej činnosti zamestnancov UPJŠ.

 


Študentské domovy a jedálne

Celková kapacita ubytovacích miest je takmer 1800. Študentské domovy sú vybavené jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami a športovými ihriskami, umiestnenými v areáli. Výhodná poloha v blízkosti centra mesta umožňuje študentom pestré kultúrne, spoločenské a športové využitie voľného času, ako aj dobré dopravné spojenie s jednotlivými fakultami.

 


Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

Hlavnou činnosťou pracoviska je právne poradenstvo, psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo a kariérové služby pre všetkých študentom univerzity, ako aj podpora študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. UNOPIC realizuje niekoľko aktivít s cieľom systematicky pracovať na uplatnení svojich študentov a absolventov na pracovnom trhu.

 


Botanická záhrada

Botanická záhrada bola založená v roku 1950. Je výskumným a pedagogickým pracoviskom univerzity. Na ploche štyroch hektárov sa rozprestiera expozícia dekoratívnej flóry. Jej súčasťou je genofondová zbierka autochtónnych taxónov vyšších rastlín a ekologická náučná plocha, ktorej cieľom je prezentovať študentom, odborníkom ale aj laickej verejnosti aktuálne poznatky botanických a environmentálnych predmetov a kultúrno-spoločenských aktivít.

 

 

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (далі УПЙШ) належить до провідних навчальних закладів, що надають комплексну вищу освіту в галузі медичних, природничих, гуманітарних, юридичних, суспільних і поведінкових наук. Університет забезпечує навчання за трьома освітніми рівнями – бакалаврський і магістерський ступені, навчання в аспірантурі. За даними результатів останньої комплексної акредитації 2015 року УПЙШ належить до чотирьох найкращих вищих навчальних закладів у Словаччині. У рейтингу факультетів словацьких вишів, складеному Академічною агенцією ранжування і рейтингу (ARRA) у 2015 р., чільні щаблі займають факультети УПЙШ в Кошицях. Згідно з даними рейтингу міжнародної наукової ефективності URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance) Університет посів друге місце у Словаччині в базі даних «Web of Science» (WoS).

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Традиція університетської освіти та території міста Кошиці бере свій початок ще в 1657 році, коли єпископ Бенедикт Кішді своєю грамотою «studium universale» заснував академію і виділив їй 40 тисяч талярів. Академією або Університетом керували отці ордену єзуїтів «Товариство Ісуса». У 1660 році в Граці імператор Леопольд І видав золоту буллу кошицького університету, за якою йому надавалися такі самі привілеї, які мали всі інші університети Габсбурзької монархії у Відні, Празі, Кельні, Граці, Трнаві, Оломоуці та інших європейських містах. Важливим було положення про науковий ступінь, що визнавався як здобутий у будь-якому з найдавніших і найславніших університетів. Структура «Academie Cassoviensis» була такою ж як і в інших університетах, якими управляли єзуїти, вона визначалася положеннями про організацію навчального процесу під назвою «Ratio studiorum». Університет очолював ректор, віце-ректор і канцлер, факультети очолювали декани. Головним на той час був теологічний факультет. Крім нього, в університеті ще був філософський і юридичний факультети. На філософському факультеті вивчалися мови, викладалася філософія, історія та природничі науки, як-от: фізика, математика, географія і ботаніка. Серед відомих професорів кошицького університету слід згадати Мартіна Палковича, Самуела Тімона, Штефана Капріані, Карола Ваґнера, Юрая Скленара, Міхала Ліпшича, який пропагував нову фізику в цілій монархії, та інших. Студентам усіх національностей тодішнього Угорського королівства читали в університеті лекції професори й ад’юнкт-професори. Навчання велося латинською мовою. В університеті була своя бібліотека, церква, друкарня, при університеті функціонувала гімназія, семінарія, пансіон, управління підвладними селами та іншим майном. Університету належало багато сіл на території Спіша, в Абовському й Земплінському комітатах, а з-поміж гемерських міст – Єлшава. У XII–XIII ст. кошицький університет мав значний вплив на розвиток науки, освіти й духовної культури регіону.

У 1773 році університет став державною установою «Academia Regia» і перестав належати орденові єзуїтів. На підставі владної постанови «Ratio educationis» він втратив незалежність і став лише філією єдиного угорського університету в Буді з правом здобуття наукового ступеня. У 1850 році «Academia Regia» була перейменована на Юридичну академію, яка проіснувала до 1921 року.

Кошиці «де-юре» знову стали центром університетської освіти у 1937 році, коли була заснована Вища технічна школа ім. д-ра Мілана Растіслава Штефаника. Однак проіснувала вона дуже коротко й у 1939 році на підставі нового закону була закрита.

Після закінчення Другої світової війни поступово в Кошицях була створена Вища школа сільського господарства і лісової інженерії, в 1947 році – філія педагогічного факультету Словацького університету, у 1948 році – філія медичного факультету Університету ім. Коменського, у 1949 році – Вища школа ветеринарної медицини, у 1952 році – Вища технічна школа.

Згодом, шляхом об’єднання філії медичного факультету Університету ім. Коменського в Братиславі й філософського факультету, який виник з філологічного факультету Вищої педагогічної школи у Пряшеві, в 1959 році було створено Університет Павла Йозефа Шафарика, що продовжив традиції кошицького університету єзуїтів. У 1964 році було відкрито педагогічний факультет у Пряшеві, що був структурною частиною Університету П.Й. Шафарика. У 1963 році до нього додався факультет природничих наук, а в 1973 – юридичний факультет. У 1990 році в Університеті П.Й. Шафарика було відкрито ще два нові факультети – православний богословський і греко-католицький богословський факультети. 

Суспільно-політичні події 90-х років знову змінили долю Університету П.Й. Шафарика. На підставі закону № 361/1996 «Про поділ Університету П.Й. Шафарика в Кошицях», що набув чинності 1 січня 1997 року, Університет був поділений на дві окремі юридичні особи – Університет П.Й. Шафарика в Кошицях і Пряшівський університет у Пряшеві. Внаслідок цього кількість факультетів в Університеті П.Й. Шафарика зменшилася до трьох, а саме: медичного та юридичного факультетів і факультету природничих наук. У 1998 році було створено факультет державного управління, а в 2007 році – філософський факультет.

 

 

1. МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Про факультет:

Найстаріший факультет університету, про високий рівень якого свідчить багаторічний високий інтерес студентів до вивчення лікувальної справи й стоматології, а також зростаюча кількість закордонних студентів, навчання яких забезпечується англійською мовою. Майже половина навчального процесу проводиться у медичних установах, що дозволяє студентам мати безпосередній контакт з пацієнтами і вивчати сучасні методи лікування. Випускники факультету можуть працювати у всіх державних і приватних медичних установах, на керівних і організаційних посадах у медичних і фармацевтичних закладах, у галузі освіти. У процесі своєї діяльності вони застосовують мультидисциплінарний медичний підхід і керуються науковими основами медицини.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр, об'єднаний освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр та Магістр

2. Термін подання заявок: 28.02.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 50,00 Євро

- електронна: 40,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Лікувальна справа MUDr. Д 6 220 12.-16.06.2017 біологія та хімія -

2.

Стоматологія MUDr. Д 6 40 12.-16.06.2017 біологія та хімія -

3.

Фізіотерапія Bc. Д 3 15 12.-16.06.2017 біологія, хімія та тестування рухових здібностей -

4.

Сестринська справа Bc. Д 3 30 12.-16.06.2017 біологія та хімія -

5.

Охорона здоров'я Bc. Д 3 15 12.-16.06.2017 біологія, хімія та тестування рухових здібностей -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання - - - - -
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки - - - - -
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О SK SK
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О SK SK
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

О - Обов'язково
SK - зроблено в Словаччині
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання.
 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря 1 O із заявою на навчання SK SK
Автобіографія - - - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

1 - Довідка від лікаря повинна відповідати вимогам постанови 364/2009, якою регулюються критерії медичної придатності для абітурієнтів,
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK73 8180 0000 0070 0007 8360

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 1024

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): особистий номер (rodné číslo)

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Lekárska fakulta,

Trieda SNP 1,

040 11 Košice

2. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Про факультет:

Факультет забезпечує якісну, сучасну й комплексну освіту за трьома освітніми рівнями, у процесі якої беруть участь не лише досвідчені університетські викладачі, але й шановані фахівці з юридичної галузі діяльності. Зусилля юридичного факультету спрямоване на підготовку випускників, які протягом усього навчання отримують комплексні систематичні й аналітичні знання з окремих дисциплін публічного і приватного права. Випускники вміють застосувати отримані теоретичні знання на практиці, орієнтуються у законодавстві Словацької Республіки та в судовій практиці. Ми намагаємося протягом навчання дати студентам можливість отримати базовий практичний досвід, насамперед у юридичних клініках.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.03.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 50,00 Євро

- електронна: 40,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Право Bc. Д/З** 3/4 200/100 10.06.2017 комплексний іспит * -

2.

Право - лінгвістика справа та геотехніка Bc. Д 3 30 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
* Вступний іспит міститиме матеріал з таких предметів:

  • Історія в межах матеріалу середньої школи;
  • Наука про суспільство в межах матеріалу середньої школи:
    – історія філософії;
    – основи права (включно з Конституцією СР);
    – основи політичної економії та економіки;
  • Загальний політичний і суспільний огляд та основи логічного мислення.

Зарахування без вступного іспиту: якщо за останні три роки навчання у загальній середній школі, які передують року складання випускних іспитів, абітурієнт має середню успішність 1,50 включно, то він буде зарахований на навчання без вступного іспиту (наприклад, у 4-річній гімназії це буде середня успішність на 1–3 рік навчання, у 8-річній гімназії – середня успішність за 5–7 рік навчання). Вирішальним при оцінці відповідності цьому критерію є загальний бал середньої успішності, що виводиться з балів середньої успішності за вказані три роки навчання.

** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання О із заявою на навчання О SK SK
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки Н/О 1 із заявою на навчання О SK SK
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О SK SK
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О SK SK
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день у запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі з апостилем останні 4 роки навчання
 

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря O із заявою на навчання SK SK
Автобіографія 1 О із заявою на навчання - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок O із заявою на навчання SK -
Нострифікація О після отримання 2 SK -

Умовні позначення:

1 - Автобіографія повинна бути написана словацькою мовою
2 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK69 8180 0000 0070 0007 8432

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 3997

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): особистий номер (rodné číslo)

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Právnická fakulta,

Kováčska 26,

040 75 Košice

3. ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Про факультет:

Факультет має довголітню традицію як освітня й наукова структура, що відбивається у його успішній проектній і грантовій діяльності та в різних європейських оцінюваннях. В межах Словаччини – це один з освітніх і наукових центрів, що проводить дослідження в галузі природничих наук, математики, інформатики, виховання майбутніх викладачів. Це віддзеркалюється у великій кількості публікацій, міжнародних контактах, наданні послуг громадськості та співпраці з практичною сферою. Прагнення факультету полягає у подальшому покращенні якості педагогічної роботи та матеріальних умов навчання. Випускники факультету, значною мірою застосовуючи творчий підхід і самостійність, можуть використати свої знання і знайти роботу в галузі природничих і суміжних дисциплін.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.03.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 40,00 Євро

- електронна: 30,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Біологія

Bc. Д 3 50 - - -

2.

Загальна екологія та екологія людини і населення

Bc. Д 3 30 - - -

3.

Фізика

Bc. Д 3 40 - - -

4.

Географія

Bc. Д 3 25 - - -

5.

Хімія

Bc. Д 3 80 - - -

6.

Математика

Bc. Д 3 40 - - -

7.

Економічна і фінансова математика

Bc. Д 3 40 - - -

8.

Інформатика

Bc. Д 3 60 - - -

9.

Прикладна інформатика

Bc. Д 3 40 - - -

10.

Прикладна математика

Bc. З** 4 20 - - -
Акредитовані навчальні програми за двома спеціальностями

11.

Біологія - географія

Bc. Д 3 - - - -
12. Біологія - хімія Bc. Д 3 - - - -

13.

Біологія - інформатика

Bc. Д 3 - - - -

14.

Фізика - біологія

Bc. Д 3 - - - -

15.

Фізика - Географія

Bc. Д 3 - - - -

16.

Фізика - хімія Bc. Д 3 - - - -

17.

Фізика - інформатика Bc. Д 3 - - - -

18.

Географія - інформатика Bc. Д 3 - - - -
19. Хімія - географія Bc. Д 3 - - - -
20. Хімія - інформатика Bc. Д 3 - - - -
21. Математика - біологія Bc. Д 3 - - - -
22. Математика - Фізика Bc. Д 3 - - - -
23. Математика - географія Bc. Д 3 - - - -
24. Математика - хімія Bc. Д 3 - - - -
25. Математика - інформатика Bc. Д 3 - - - -
Акредитовані навчальні програми за двома спеціальностями - природничі і суспільні науки
26. Біологія - психологія Bc. Д 3 - - - -
27. Географія - філософія Bc. Д 3 - - - -
28. Географія - психологія Bc. Д 3 - - - -
29. Математика - психологія Bc. Д 3 - - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день у запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання з апостилем
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі з апостилем останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія - - - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади Н/О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 1 SK -

Умовні позначення:

1 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK07 8180 0000 0070 0007 8491

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 2997

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): особистий номер (rodné číslo)

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Prírodovedecká fakulta,

Šrobárova 2,

041 54 Košice

4. ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Про факультет:

Факультет пропонує навчання міждисциплінарного характеру, що надає найновіші знання у галузі державного управління і європейського державного управління в контексті політико-соціологічного, юридичного й економічного  аспектів. На факультеті безперервно зміцнюються і розвиваються академічні наукові дослідження та якість у всіх сферах діяльності. Факультет сприяє інтернаціоналізації й глобалізації освітніх і науково-дослідних заходів, зміцнює і розвиває мережу відносин із закордонними партнерами та словацькими установами. Випускники факультету можуть працювати фахівцями на всіх ланках державного управління і державного сектора у Словацькій Республіці, в установах Європейського Союзу та в міжнародних організаціях.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 30.04.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 40,00 Євро

- електронна: 30,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Державне управління

Bc. Д 3 250 - - -

2.

Європейське державне управління

Bc. Д 3 50 - - -

3.

Державне управління

Bc. Д** 4 70 - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання Н/О SK SK
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки О 2 із заявою на навчання Н/О SK SK
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О SK SK
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О SK SK
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
SK - зроблено в Словаччиніі
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день у запису на навчання
1 - Не обов'язково, якщо Ви надали довідку про навчальні резултати за останні 4 роки навчання з апостилем
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі з апостилем останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія - - - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади Н/О із заявою на навчання UA UA
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 1 SK -

Умовні позначення:

1 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
UA - можна зробити в Україні
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK58 8180 0000 0070 0008 6002

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ):

KS (константний символ):

ŠS (специфічний символ):

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Fakulta verejnej správy,

Popradská 66,

040 11 Košice

5. ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Про факультет:

У складному середовищі вищої школи факультет здобув своє реноме насамперед завдяки результатам навчальної і науково-дослідної діяльності та наданню послуг громадськості. Фахове профілювання викладачів дозволяє підготувати студентів до конкурентного словацького і європейського ринку праці. Випускники навчальних програм за чотирма науковими напрямками (гуманітарні, суспільні й поведінкові, педагогічні й історичні науки та етнографія) знаходять роботу у дослідницьких і освітніх установах, у державному самоврядуванні, суспільно-культурних і соціальних закладах і в ЗМІ. У середовищі європейської інтеграції вони можуть конкурувати як успішні лінгвісти, усні й письмові перекладачі.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.03.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова (з іспитом/без іспиту): 50,00 / 40,00 Євро

- електронна (з іспитом/без іспиту): 40,00 / 30,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Психологія

Bc. Д 3 50 12.06.2017 Біологія людини, основи психології, іноземна мова (англійська або німецька) -

2.

Британські і американські студії

Bc. Д/З 3/4 50* 14.06.2017 Англійська мова -

3.

Філософія Bc. Д 3 10 - - -

4.

Соціальна робота Bc. Д/З 3/4 30* 13.06.2017 - -

5.

Англійська мова для європейських інститутів та економіки Bc. Д 3 15 14.06.2017 - -

6.

Англійська і французька мова для європейських інститутів та економіки Bc. Д 3 10 14.06.2017, 15.06.2017 - -

7.

Англійська і німецька мова для європейських інститутів та економіки Bc. Д 3 10 14.03.2017 - -

8.

Гендерні студії і культура Bc. Д 3 8 14.06.2017 - -

9.

Масмедійні студії Bc. Д/З 3/4 30* 13.06.2017 - -

10.

Політологія Bc. Д/З 3/4 30* - - -

11.

Прикладна етика

Bc. Д/З 3/4 20* - - -
12. Історія Bc. Д 3 10 13.06.2017 - -

13.

Словацька мова і література – філософія Bc. Д 3 - - - -

14.

Словацька мова і література – британські і американські студії

Bc. Д 3 - - - -

15.

Словацька мова і література – німецька мова і література Bc. Д 3 - - - -

16.

Британські й американські студії – філософія Bc. Д 3 - - - -

17.

Британські й американські студії – німецька мова і література Bc. Д 3 - - - -

18.

Німецька мова і література- філософія Bc. Д 3 - - - -
19. Британські й американські студії – математика Bc. Д 3 - - - -
20. Британські й американські студії – географія Bc. Д 3 - - - -
21. Британські й американські студії – біологія Bc. Д 3 - - - -
22. Британські й американські студії – інформатика Bc. Д 3 - - - -
23. Словацька мова і література – географія Bc. Д 3 - - - -
24. Словацька мова і література – біологія Bc. Д 3 - - - -
25. Словацька мова і література – математика Bc. Д 3 - - - -
26. Словацька мова і література – інформатика Bc. Д 3 - - - -
27. Прикладна етика – німецька мова і література Bc. Д 3 - - - -
28. Прикладна етика – філософія Bc. Д 3 - - - -
29. Прикладна етика – словацька мова і література Bc. Д 3 - - - -
30. Прикладна етика - географія Bc. Д 3 - - - -
31. Історія – Географія Bc. Д 3 - - - -
32. Історія – Філософія Bc. Д З - - - -
33. Історія – прикладна етика Bc. Д 3 - - - -
34. Історія – Британські і американські студії Bc. Д 3 - - - -
35. Історія – Словацька мова і література Bc. Д З - - - -
36. Історія – Німецька мова і література Bc. Д З - - - -
37. Латинська мова і література – Британські й американські студії Bc. Д 3 - - - -
38. Латинська мова і література - Німецька мова і література Bc. Д З - - - -
39. Латинська мова і література - Словацька мова і література Bc. Д З - - - -
40. Латинська мова і література – історія Bc. Д 3 - - - -
41. Латинська мова і література – філософія Bc. Д 3 - - - -
42. Латинська мова і література – прикладна етика Bc. Д 3 - - - -
43. Німецька мова і література – географія Bc. Д 3 - - - -
44. Німецька мова і література – інформатика Bc. Д З - - - -
45. Німецька мова і література – психологія* Bc. Д 3 - - - -
46. Британські і американські студії – психологія* Bc. Д 3 - - - -
47. Словацька мова і література – психологія* Bc. Д 3 - - - -
48. Філософія – психологія* Bc. Д 3 - - - -
49. Прикладна етика – психологія* Bc. Д 3 - - - -
50. Історія – психологія* Bc. Д З - - - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
* - разом денна та заочна форма
** - навчання платне

 

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О 1 із заявою на навчання Н/О SK SK
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки Н/О 2 із заявою на навчання Н/О SK SK
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* Н/О SK SK
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* Н/О SK Sk
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
SK - зроблено в Словаччині
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день у запису на навчання
1 - Не потрібно, якщо подаєте заяву на спеціальності де виконужться вступний іспит
2 - Не обов'язково, якщо Ви надали табелі з апостилем останні 4 роки навчання

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря О із заявою на навчання SK SK
Автобіографія - - - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади O із заявою на навчання SK SK
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 1 SK -

Умовні позначення:

1 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK64 8180 0000 0070 0007 4351

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 5997

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): особистий номер (rodné číslo)

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Filozofická fakulta,

Šrobárova 2,

P.O. Box A-29

040 59 Košice

6. ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Про факультет:

Дозволяє розвивати й вдосконалювати не лише хист до спорту, але забезпечує простір для кар’єрного росту у сфері фізичної активності, здоров’я і рекреаційного спорту в межах навчальної програми «спорт і відпочинок». Студенти отримують професійні знання завдяки міждисциплінарному характеру навчання у суспільно-науковому, спортивно-відпочинковому, інформаційно-комунікаційному, менеджерському, мовному й художньо-культурному контексті. Випускники готові вести спортивні тренування, працювати у сфері відпочинку й вільного часу, надавати туристичні послуги й послуги у сфері спорту й відпочинку, культури, вести розважальні заходи.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 15.04.2017

3. Оплата за подачу заяви:

- паперова: 50,00 Євро

- електронна: 40,00 Євро

4. Спеціальності:

№ п/п

Назва спеціальності Ступінь Форма Тривалість навчання (роки)

Кількість студентів
Д/З

Вступні іспити Вступні іспити пердмет

Вимагається ЗНО
(ДПА)

1.

Спорт і відпочинок Bc. Д 3 70 12.-15.06.2017 - -

Умовні позначення:

Д - денна форма навчання

 

5. Додатки до заяви:

 

Документи про попередню освіту

Назва документу

Наявність

До коли надати

Апостиль

Нотаріальне засвідчення копії

Переклад

Табеля за останні  4 роки навчання Н/О із заявою на навчання Н/О UA UA
Довідка про навчальні досягнення за останні 4 роки O із заявою на навчання О UA UA
Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Додаток атестата про закінчення повної  загальної середньої освіти О після отримання* О UA UA
Диплом про попередню освіту - - - - -
Додаток до диплома про попередню освіту - - - - -

Умовні позначення:

Н/О - не обов'язково
О - Обов'язково
UA - можна зробити в Україні
* - у випадку, якщо у Вас на руках не має Атестата та додатку на момент подачі заяви, Ви повинні його надати після його отримання, не пізніше, як день у запису на навчання

 

 

Інші документи:

Назва документу Наявність До коли надати Нотаріальне засвідчення Переклад
Довідка від лікаря - - - -
Автобіографія 1 - - - -
Мотиваційний лист - - - -
Досягнення  - дипломи, сертифікати, олімпіади - - - -
Квитанція про оплату О із заявою на навчання Оригінал -
Перерахунок оцінок - - - -
Нострифікація О після отримання 1 SK -

Умовні позначення:

1 - документ потрібно надати в найкоротші терміни після його отримання
SK - зроблено в Словаччині

 

6. Оплата:

Номер рахунку: SK64 8180 0000 0070 0007 4351

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

VS (Змінний символ): 9101

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): особистий номер (rodné číslo)

Призначення платежу: рекомендуємо написати прізвище та ім'я заявника відповідно до закордонного паспорта.

 

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Ústav telesnej výchovy a športu

Ondavská 21,

040 11 Košice